-Witaj na stronie p3.zielonka.pl
- 23. Lipiec 2018
-ul. Prosta 24
-05-220 Zielonka
-Tel. (22) 781 02 62
BIP
Menu Główne
Grupy
Kącik dla rodziców
Opłaty
ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLEPodstawa prawna:

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2017 poz. 59)
• Uchwała Nr XXXI/267/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/506/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające realizację bezpłatnej podstawy programowej, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Zielonka.

1. Zakres i szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń oraz terminy i zasady odpłatności za przedszkole pobierane są zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z rodzicami (prawnymi opiekunami) a dyrektorem przedszkola.

2. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie ( 8.00 – 13.00 ) są realizowane bezpłatnie. W tym czasie realizowana jest podstawa programowa.

3. Każda godzina korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, czyli przed godz. 8.00 i po godz. 13.00 jest płatna i wynosi 1,00 zł za godzinę zajęć.
Czas od godz. 6.30 do 8.00 stanowi 2 godz. zajęć płatnych.
Czas od godz. 13.00 do 17.00 stanowi 4 godz. zajęć płatnych.


4. Rodzice deklarują w umowie dzienną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
Np. dziecko uczęszcza do przedszkola od godz. 6.30 do 17.00. oznacza to, że dziecko od godz. 8.00 do 13.00 przebywa w przedszkolu w ramach godzin bezpłatnych a od godz. 6.30 do 8.00 i od godz. 13.00 do 17.00 w ramach godzin płatnych. Rodzic deklaruje w umowie 6 godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu, za które zapłaci : 1,00 zł (stawka godzinowa) x 6 godz.= 6,00 zł. za dzień

5. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, zadeklarowanej dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej i liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

Przykładowa kalkulacja cenowa za miesięczne korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej:
Stawka godzinowa wynosi 1, 00 zł.
Zadeklarowana liczba godzin ponad czas bezpłatnego pobytu, np. 6 godz. dziennie.
Liczba dni pracy przedszkola w miesiącu wrześniu wynosi 22 dni.
1,00 zł (stawka godzinowa) x 6 godzin (zadeklarowanych) x 22 dni robocze w miesiącu = 132,00 zł
Razem za miesiąc Rodzic zapłaci kwotę 132,00 zł przy 11 godzinach dziennego pobytu dziecka w przedszkolu ( 5 godzin jest bezpłatne a 6 godzin płatne).


6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w pkt. 5 podlega zwrotowi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

7. Opłata za wyżywienie to koszt zakupionych produktów spożywczych użytych do sporządzenia 3 posiłków ustalony w postaci dziennej stawki żywieniowej, która od 1 września wynosi 9,00 zł. Przedszkole prowadzi wyżywienie w zakresie 3 posiłków dziennie, tj. śniadanie, obiad, podwieczorek.

Śniadanie stanowi 30% dziennej stawki żywieniowej, tj. 2,70 zł
Obiad stanowi 50% dziennej stawki żywieniowej, tj. 4,50 zł
Podwieczorek stanowi 20% dziennej stawki żywieniowej, tj. 1,80 zł

Opłata za śniadanie i obiad stanowi 80% dziennej stawki żywieniowej i wynosi 7,20 zł.


7. Rodzice deklarują w umowie ilość posiłków, które dziecko spożyje podczas pobytu w przedszkolu.
Dzienna stawka żywieniowa wynosi:
• za 3 posiłki – 9,00 zł • za 2 posiłki (śniadanie i obiad) – 7,20 zł

8. Miesięczna opłata za wyżywienie ustalana jest na podstawie ilości posiłków zadeklarowanych przez rodziców i obliczana jako iloczyn stawki dziennej żywieniowej za posiłki i liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.
Miesięczna opłata za 3 posiłki we wrześniu wynosi: 198,00 zł. ( 9,00 zł x 22 dni = 198,90 zł). Miesięczna opłata za 2 posiłki we wrześniu wynosi: 158,40 zł. ( 7,20 zł x 22 dni = 158,40 zł). Opłata ta będzie się zmieniać w zależności od ilości dni roboczych w miesiącu.

9. Dzienna stawka żywieniowa ulega zwrotowi w następnym miesiącu, zależnie od ilości dni nieobecności dziecka w przedszkolu.

10. Przedszkole na wniosek rodziców współdziała z MOPS-em w sprawach dofinansowania opłat za wyżywienie dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

11. Opłatę miesięczną za zajęcia świadczone przez Przedszkole wykraczające ponad podstawę programową oraz opłatę za wyżywienie rodzic(opiekun) dokonuje z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

12. Naliczanie opłat dokonywane jest zgodnie z frekwencją w dzienniku zajęć prowadzoną przez nauczycielki poszczególnych grup wiekowych.

13. Wykaz dni nieobecności dziecka w przedszkolu sporządza nauczyciel w ostatnim dniu miesiąca i przedkłada intendentce.

14. Formy regulowania opłat za Przedszkole:
• wpłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy, po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty z intendentką przedszkola:
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 90 1020 1042 0000 8802 0336 0203
opłata za żywienie: 16 1020 1042 0000 8102 0336 0229

• opłaty gotówką w sekretariacie przedszkola, w ustalonych i podanych do wiadomości terminach.
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce © 2010
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.